Smite, Rising Storm 2 Vietnam e giro a tormentare gli indifesi su Zhi